Εκπαίδευση

Για την ανάπτυξη και την ευημερία κάθε οργανισμού απαιτείται καλή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η ΜΧΑ Ακέσιος αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Για να μπορέσει να διατηρήσει την θέση του αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή του , η Μονάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Η Μονάδα είναι προσηλωμένη στην διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η εκπαίδευση αρχίζει από την ημέρα ένταξης στην εταιρεία και συνεχίζεται σε τακτά διαστήματα καθόλον τον εργασιακό βίο του εργαζομένου. Βασική πηγή άντλησης των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί η ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού. Με το πέρας της αξιολόγησης ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της ετήσιας εκπαίδευσης αφού έχουν καταγραφεί και οι ανάγκες που πηγάζουν από στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακή η εξωεπιχειρησιακή ανάλογα με τη θεματολογία και πάντα εστιάζει στην βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων με σκοπό,πρωτίστως την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς και δευτερευόντως την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.