Ποιότητα & Ασφάλεια

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΑΚΕΣΙΟΣ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με ISO 9001.

Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΑΚΕΣΙΟΣ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και τηρεί απαράκλητα τις  αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί  διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρερχόμενων υπηρεσιών και  ασφαλή θεραπεία.