Πολιτική Ποιότητας

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «ΑΚΕΣΙΟΣ Α.Ε.», μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε, και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων BS EN ISO 9001:2015 μέσω του οποίου διασφαλίζεται:

 • η χρήση και βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής
 • η ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων για την παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας
 • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • το υψηλό επίπεδο υποδομής
 • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • το άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
 • το απόρρητο και η εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας στις επιχειρησιακές διεργασίες των Μονάδων
 • η εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας
 • η προσέγγιση διακινδύνευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν τη συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ικανότητα των Μονάδων για την ενίσχυση της ικανοποίησης των ασθενών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών
 • ο σεβασμός στα δικαιώματα ασθενή και την αυτοδιάθεσή του, με τη συμμετοχή του στις αποφάσεις για το πλάνο θεραπείας και το σεβασμό στις πολιτισμικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις
 • η τήρηση των ηθικών αξιών, της ηθικής και δεοντολογίας και των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια στο σύνολο των ημεδαπών και των διεθνών ασθενών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών

Το προσωπικό των Μονάδων οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχει η Διοίκηση της «ΑΚΕΣΙΟΣ Α.Ε.»

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image